سایت ما رو چطور ارزیابی می کنین؟
(17.01%) 74
خیلی خوب
(39.77%) 173
خوب
(6.206%) 27
نیاز به کار بیشتر
(37.01%) 161
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 435