سایت ما رو چطور ارزیابی می کنین؟
(16.66%) 72
خیلی خوب
(39.81%) 172
خوب
(6.25%) 27
نیاز به کار بیشتر
(37.26%) 161
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 432