سایت ما رو چطور ارزیابی می کنین؟
(17.00%) 75
خیلی خوب
(39.45%) 174
خوب
(6.122%) 27
نیاز به کار بیشتر
(37.41%) 165
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 441