سایت ما رو چطور ارزیابی می کنین؟
(21.88%) 72
خیلی خوب
(52.27%) 172
خوب
(8.206%) 27
نیاز به کار بیشتر
(17.62%) 58
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 329