سایت ما رو چطور ارزیابی می کنین؟
(17.56%) 78
خیلی خوب
(39.18%) 174
خوب
(6.081%) 27
نیاز به کار بیشتر
(37.16%) 165
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 444